Kontakt z Administracją


Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania z chęcią odpowiemy na nie. Prosimy o kontakt drogą telefoniczną lub mailową.

Temat wiadomości
Treść wiadomości
Imię, nazwisko
lub adres zamieszkania
Adres e-mail
   

Kliknij aby ponownie wypełnić formularz

Prosimy o zamieszczanie w treści e-maila zgody na przetwarzanie danych osobowych tj. umieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w e-mailu, jak również mojego adresu e-mail przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku".

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych zawartych w e-mailu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych i w celu odniesienia się do kwestii zawartych w e-mailu, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej zgody.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas nie dłuższy niż 3 lata.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, oraz usunięcia w przypadku zaistnienia przesłanki z art. 17 RODO, jak również przenoszenia danych w przypadku i na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO.
  6. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie niniejszych danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do odniesienia się do kwestii w nim poruszanych.
  8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie Administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, operatorzy obsługujący systemy informatyczne.
  9. Podane przeze mnie dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.