Dokumenty do pobrania


Kliknij w wybraną kategorie:

Ustawy:
Statut:
Regulaminy:
Dokumenty pozostałe:
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Ustawy:

Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych                             kliknij, aby pobrać dokument

Statut:

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku
tekst jednolity po zmianach uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Członków, odbywane w sześciu częściach, w dniach od 04 do 12.06.2018 r. i zarejestrowanych w Sądzie Rejonowym XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 01.10.2018 r.
kliknij, aby pobrać dokument

Regulaminy:

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku kliknij, aby pobrać dokument
Regulamin Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku kliknij, aby pobrać dokument
Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku kliknij, aby pobrać dokument
Regulamin określający zasady ustalania opłat na utrzymanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku kliknij, aby pobrać dokument
Regulamin określający zasady rozliczania kosztów i ustalania opłat energii cieplnej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" kliknij, aby pobrać dokument
Regulamin określający zasady rozliczania kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków w lokalach Spółdzielnia Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku kliknij, aby pobrać dokument
Regulamin tworzenia i wydatkowania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku kliknij, aby pobrać dokument
Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku kliknij, aby pobrać dokument
Regulamin podziału obowiązków między Spółdzielnią, a mieszkańcami i użytkownikami w zakresie napraw wewnątrz lokali kliknij, aby pobrać dokument
Regulamin określający zasady wyboru wykonawców dokumentacji projektowej, robót inwestycyjnych i remontowych w Spółdzielni Mieszkaniowej, "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku kliknij, aby pobrać dokument
Regulamin rozliczania kosztów inwestycji i ustalania kosztu budowy poszczególnych lokali kliknij, aby pobrać dokument
Regulamin organizowania aukcji o zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku kliknij, aby pobrać dokument
Regulamin gromadzenia środków i ich wydatkowania na działalność społeczną, kulturalną i oświatową oraz w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji prowadzoną przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku kliknij, aby pobrać dokument
Regulamin konkursu na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku kliknij, aby pobrać dokument
Regulamin systemu E-BOK (Elektronicznego Biura Obsługi Klienta) kliknij, aby pobrać dokument
Regulamin systemu powiadamiania SMS/MAILING kliknij, aby pobrać dokument

Dokumenty pozostałe:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób posiadających tytuł prawny do lokalu w Spółdzielni przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, s.1) - dalej RODO - informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@sm-rodzinakolejowa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania obowiązku Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku tj. zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków, na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) RODO w zw. z art. 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jak również na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu w Spółdzielni jest zobowiązana do ich podania.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas posiadania tytułu prawnego do lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku, a jeżeli nie zostaną rozliczone należności z tytułu posiadania tytułu prawnego do lokalu - do czasu ich rozliczenia jak również w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, w tym ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy prawo spółdzielcze oraz statutu Spółdzielni jak również przez czas niezbędny w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
 6. Osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w Spółdzielni przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia w przypadku zaistnienia przesłanki z art. 17 ust 1 RODO, jak również przenoszenia danych w przypadku i na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Przysługuje jej również prawo do złożenia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust 1 pkt f).
 7. Osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w Spółdzielni przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Odbiorcą danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie Administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, podmiot obsługujący serwer oraz podmioty rozliczające media, jak również podmioty świadczące usługi utrzymania technicznego/porządkowego zasobów Spółdzielni.
 9. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 10. Podane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali użytkowych, sal w klubach osiedlowych oraz najemców/dzierżawców terenu i powierzchni reklamowych w Spółdzielni przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, s.1) - dalej RODO - informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@sm-rodzinakolejowa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień umowy, na podstawie umowy tj. art. 6 ust 1 pkt b) RODO, jak również na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek zawarcia umowy. Nie podanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 6 lat od dnia zakończenia umowy a jeżeli nie zostaną rozliczone należności z tytułu posiadania tytułu prawnego do lokalu - do czasu ich rozliczenia jak również w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, w tym ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy prawo spółdzielcze oraz statutu Spółdzielni jak również przez czas niezbędny w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, oraz usunięcia w przypadku zaistnienia przesłanki z art. 17 ust 1 RODO, jak również przenoszenia danych w przypadku i na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie art. 6 ust 1 pkt f).
 7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być podmiot lub organ upoważniony na podstawie przepisów prawa oraz podmiot działający na zlecenie Administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, podmiot obsługujący serwer oraz w zakresie takich danych osobowych jak: imię, nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziby - podmioty rozliczające media, jak również podmioty świadczące usługi utrzymania technicznego/porządkowego zasobów Spółdzielni.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych tj. do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 10. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Informacja Administratora Danych Osobowych

Inspektor ochrony danych
Tomasz Pacuk
iod@sm-rodzinakolejowa.pl

Ochrona danych osobowych:

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) uprzejmie prosimy, o dołączanie do składanych do Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku podań i wniosków zgody na przetwarzanie danych osobowych w nich zawartych tj. podpisanie formularza Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w podaniu kierowanym do Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku (dostępnego poniżej). Prosimy również o nieumieszczanie w podaniu szczegółów ewentualnych chorób, jak również nie załączanie do podania dokumentacji medycznej itp.

W celu odczytania zawartości plików PDF konieczne jest zainstalowanie programu Adobe Reader kliknij by pobrać. • Spółdzielnia Mieszkaniowa
  "Rodzina Kolejowa"
 • ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3
 • 15-888 Białystok
 • tel. 85 742-50-22
 • tel. 85 742-50-23
 • tel. 85 742-78-08
 • tel. 85 742-64-66
 • fax 85 742-62-24
 • Godziny przyjęć:
 • Pn. - Pt. 700-1500
 • NIP 542-020-75-90
 • REGON 000482950
 • KRS 0000153571