Dział GZM


Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
tel. 502-920-378; 502-920-619 pok. 301 i 302

Prowadzi sprawy w zakresie:

1. Technicznego utrzymania zasobów mieszkaniowych:

 • opracowuje plany remontów bieżących budynków i ich otoczenia oraz instalacji wewnętrznych i zewnętrznych,
 • przeprowadza przetargi na prace projektowe i wykonawstwo robót remontowych,
 • przygotowuje niezbędne dokumenty do uzyskania pozwoleń na realizację remontów,
 • zleca i zawiera umowy oraz prowadzi nadzór nad przeprowadzonymi remontami,
 • rozlicza koszty robót remontowych,
 • rozpatruje sprawy mieszkańców dotyczących stanu technicznego zajmowanych lokali, dokonuje oględzin, przedkłada wnioski Zarządowi Spółdzielni,
 • dokonuje przeglądów stolarki okiennej i drzwiowej, kwalifikuje do wymiany, zleca i nadzoruje wykonanie, odbiera roboty, nalicza dofinansowanie do wymiany okien i realizuje wypłaty mieszkańcom.

2. Zaopatrzenia zasobów mieszkaniowych w media:

 • negocjuje warunki umów na dostawę energii cieplnej, wody i odprowadzania ścieków, energii elektrycznej, gazu - zawierania umowy,
 • przeprowadza przetargi i negocjacje na świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości, konserwacji dźwigów osobowych, dostarczania Internetu, telewizji kablowych, zawierania umowy na te usługi.

3. Nadzoru zasad i trybu rozliczania z mieszkańcami kosztów dostawy mediów:

 • negocjuje warunki i zawiera umowy na rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania w lokalach, nadzoruje ich wykonanie, dokonuje cyklicznych analiz kosztów dostawy energii cielnej na poszczególnych węzłach (opłat stałych i ilości pobranego ciepła), przekłada wnioski w tej sprawie,
 • dokonuje okresowych cyklicznych analiz zużycia ciepłej i zimnej wody w lokalach.

4. Nadzoru utrzymania zieleni i małej architektury osiedlowej:

 • dokonuje przeglądów terenów zielonych i placów zabaw, opracowuje plany nasadzeń,
 • realizuje zakupy drzew i krzewów, nadzoruje ich pielęgnację w okresie lata, prześwietlanie koron drzew i wycinanie w okresie zimy,
 • dokonuje zakupów sprzętu zabawowego, planuje modernizacje placów zabaw.

5. Koordynacji pracy Administracji osiedli i pogotowia technicznego w sprawach:

 • utrzymania zasobów w dobrym stanie technicznym, estetycznym i sanitarno-porządkowym,
 • rozliczania kosztów dostawy mediów i świadczonych usług przez dostawców, oraz prawidłowości rozliczeń z mieszkańcami,
 • bieżącej konserwacji zasobów, przeprowadzanych przeglądów i badań wynikających z obowiązujących przepisów,
 • właściwej obsługi mieszkańców i bieżącego usuwania awarii.

6. Nadzoru gospodarki lokalami użytkowymi na osiedlach:

 • zamieszcza w prasie lokalnej ogłoszenia o lokalach i garażach do wynajęcia,
 • przeprowadza przetargi i negocjacje na ustalanie stawek na wynajęcie,
 • sprawdza prawidłowość naliczanych opłat użytkownikom.

7. Podatków od nieruchomości i gruntów:

 • sporządza deklaracje podatkowe, nalicza wysokość podatków odprowadzanych do Urzędu Miejskiego, koryguje comiesięczne wielkości naliczeń.


 • Spółdzielnia Mieszkaniowa
  "Rodzina Kolejowa"
 • ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3
 • 15-888 Białystok
 • tel. 85 742-50-22
 • tel. 85 742-50-23
 • tel. 85 742-78-08
 • tel. 85 742-64-66
 • fax 85 742-62-24
 • Godziny przyjęć:
 • Pn. - Pt. 700-1500
 • NIP 542-020-75-90
 • REGON 000482950
 • KRS 0000153571