Historia


Obecny stan i wielkość Spółdzielni jest wynikiem ponad 45-letniej działalności, początki której sięgają końca lat 50-tych. Wtedy to z inicjatywy pracowników PKP postanowiono powołać spółdzielnie mieszkaniową.
Pierwsze Walne Zgromadzenie założycielskie odbyło się 7 marca 1959r. Nowopowstałej Spółdzielni nadano nazwę "ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RODZINA KOLEJOWA" przy węźle PKP w Białymstoku.

Początkowe czynności powstałej Spółdzielni sprowadzały się głównie do werbunku nowych członków, gromadzenia środków finansowych, czynienia starań o lokalizację dla nowych zamierzeń inwestycyjnych na terenie osiedla "Przydworcowe", opracowania dokumentacji kosztorysowo-projektowej.
Wiele prac wykonywano społecznie, a tylko prace specjalistyczne były zlecane do wykonania odpłatnie. Taka organizacja pracy Spółdzielni w pierwszym okresie działalności nie tylko stanowiła konkretną wartość materialną, ale tworzyła więzi emocjonalne pomiędzy członkami i organami Spółdzielni.

W listopadzie 1960r. przystąpiono do budowy pierwszych obiektów przy ul. Sukiennej. Uchwała Walnego Zgromadzenia z 22.05.1961r. wprowadziła poprawkę do Statutu, umożliwiającą Zarządowi przyjmowanie w poczet członków Spółdzielni nie tylko pracowników resortu PKP. Nazwa Spółdzielni została zmieniona na SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RODZINA KOLEJOWA", co odnotowano w rejestrze Sadu Powiatowego w Białymstoku 25.05.1964r.
W roku 1966 rozpoczyna się budowa nowego osiedla SADY ANTONIUKOWSKIE.

W latach 1966-70 nasza Spółdzielnia osiągnęła czterokrotny wzrost budowanych i oddanych do użytku mieszkań, wysuwając się na czołowe miejsce w woj. Białostockim pod względem tempa dynamiki rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Jeżeli w latach 1961 - 65 wybudowano 7 budynków o 263 mieszkaniach to w latach 1966 - 70 wzniesiono 19 obiektów o ogólnej ilości 1550 mieszkań.

Lata 1975 - 85 to okres dalszego dynamicznego rozwoju Spółdzielni. W roku 1975 przyjęto ze Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" osiedle "Młodych" liczące 13 budynków wielorodzinnych o łącznej liczbie 1104 mieszkań. Rozpoczęto budowę osiedla "Dziesięciny", gdzie pierwszy budynek zasiedlono w 1977r., a na koniec grudnia 1985r. zasoby mieszkaniowe osiedla liczyły 27 budynków o łącznej liczbie 2190 mieszkań. Realizowano jednocześnie budowę drugiej części osiedla "Przydworcowe", które na koniec 1985r. liczyło już 30 budynków mieszkalnych. Poprawie uległo też zaplecze usługowe na osiedlach Spółdzielni. Nowe przedszkola, żłobki, szkoły i pawilony handlowe znacznie poprawiły warunki życia mieszkańców.

W końcu lat osiemdziesiątych S.M. "Rodzina Kolejowa" rozpoczęła budowę osiedla WYSOKI STOCZEK POŁUDNIE, a nowe osiedla DZIESIĘCINY II na koniec roku 1990 liczyło już 48 budynków mieszkalnych o 2871 mieszkaniach.

Zgodnie z uchwałą zebrania Przedstawicieli Członków z dniem 1 stycznia 1989r. z części zasobów osiedla Wysoki Stoczek Południe powstała nowa, samodzielna Spółdzielnia o nazwie "Bacieczki". Przekazano na jej rzecz 38 budynków mieszkalnych o 1519 mieszkaniach o powierzchni użytkowej 85.319 m2 i 21,8061 ha terenów w rejonie ulic Swobodna, Szeroka i Łagodna.
W zasobach osiedla Wysoki Stoczek Południe SM "Rodzina Kolejowa" pozostało w tym momencie 18 budynków w rejonie ulic Rzemieślnicza, Scaleniowa, Fiedorowicza i Gromadzka.

Lata 90-te to okres przejścia prawie wyłącznie na budownictwo za środki przyszłych użytkowników. Budownictwo to cieszyło się dużym powodzeniem z uwagi na tradycyjną technologię budowy z cegły, atrakcyjność architektury i staranne wykonawstwo.
Natomiast w dniu 19.06.1993 r. Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni uchwałą nr 6/93 dokonało skreślenia z nazwy Spółdzielni słowa "... Lokatorsko-Własnościowa ...".

W roku 2003, uchwałą Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli 17 lutego z naszych zasobów na os. Przydworcowe wydzieliła się nowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Malutka". Składa się ona z budynków przy ul. Młynowej 70 do 82 o 192 mieszkaniach i 16 lokalach użytkowych.

W roku swego 40 - lecia Spółdzielnia rozpoczyna budownictwo kredytowane przy pomocy środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Pozwoli to na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych przynajmniej części członków oczekujących. Do końca 2004r. wybudowano w tym systemie 8 budynków mieszkalnych o 467 mieszkaniach.

Poza inwestowaniem, podstawową działalnością Spółdzielni jest eksploatacja zasobów określano jako gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Jej celem jest zapewnienie mieszkańcom normalnych warunków użytkowania swoich mieszkań, utrzymanie budynków i instalacji we właściwym stanie technicznym oraz ograniczenie wzrostu kosztów utrzymania zasobów mimo rosnących cen towarów i usług.

Realizacja tych zadań odbywa się poprzez sześć wyodrębnionych administracji osiedli tj.: PRZYDWORCOWE, SADY ANTONIUKOWSKIE, MŁODYCH, DZIESIĘCINY I i DZIESIĘCINY II oraz WYSOKI STOCZEK POŁUDNIE.

Utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów realizowane jest poprzez bieżącą konserwację wykonywaną własnymi ekipami konserwatorów poszczególnych osiedli oraz przeprowadzane remonty bieżące i modernizacje wykonywane siłami obcymi. Podstawowe prace remontowe i modernizacyjne to: wymiany pokryć dachowych i obróbek blacharskich, stolarki okiennej i drzwiowej, docieplanie ścian, wymiana instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, naprawy dróg i chodników, malowanie klatek schodowych, naprawa elewacji.

Spółdzielnia dokłada wszelkich starań by w istniejącej gospodarce rynkowej ograniczyć wzrost kosztów utrzymania zasobów, a tym samym wzrost opłat za mieszkania. W latach 1994 - 96 kompleksowo opomiarowano dostawę energii cieplnej, instalując liczniki ciepła w węzłach cieplnych, zawory termostatyczne w mieszkaniach oraz podzielniki kosztów ogrzewania.
Praktycznie całość zasobów ma opomiarowany pobór wody. Działania te przyniosły wymierne efekty finansowe wszystkim członkom Spółdzielni.

W roku swego 45-lecia naszą Spółdzielnię charakteryzują poniższe dane (stan na 31.12.2004r.):

 • powierzchnia terenów osiedlowych - 132,78 ha, w tym stanowiących własność Spółdzielni - 86,7 ha,
 • liczba członków - 16 070,
 • liczba członków zasiedlonych - 14 160,
 • liczba właścicieli nie będących członkami Spółdzielni - 106,
 • wielkość zasobów, w tym: budynków mieszkalnych - 247, lokali mieszkalnych - 14504 o pow. użyt. 705666 m2, lokali użytkowych - 317 o pow. użyt. 26714 m2,
 • garaży - 562, w tym część w 24 zespołach garażowych.

Poza zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych Spółdzielnia przez cały czas swego istnienia rozwija działalność kulturalno-wychowawczą wśród swoich członków.

Na koniec grudnia 2004r. w 6 klubach osiedlowych i 1 pracowni działały dziesiątki specjalistycznych kół zainteresowań skupiające ok. 1000 stałych uczestników zajęć oraz proponujące naszym członkom szereg imprez ogólnodostępnych, w tym turnieje sportowe i festyny okolicznościowe. Nasze kluby: Puchatek, Relaks, Jubilat, Kalina, Gaj, a także nowy oddany do użytku w lutym 2004r. nowy klub Stoczek mają wiele osiągnięć na arenie miasta, województwa a nawet kraju. Przykładem może być Modelarnia pływających modeli redukcyjnych przy klubie Stoczek, klasyfikowana na I-szym miejscu w kraju w swojej kategorii, zdobywająca wiele medali na mistrzostwach Polski, Europy i Świata.

Istnienie naszej Spółdzielni w obecnym kształcie zawdzięczamy wielu obecnym i byłym działaczom społecznym jak i pracownikom.

Dzięki wspólnym działaniom i sprawdzonym, wypracowanym wzorcom wieloletniego funkcjonowania Spółdzielnia wykonuje swoje zadania, a nabyte doświadczenia pozwalają udoskonalić sposób działania i dalszy rozwój budownictwa mieszkaniowego w przyszłości. • Spółdzielnia Mieszkaniowa
  "Rodzina Kolejowa"
 • ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3
 • 15-888 Białystok
 • tel. 85 742-50-22
 • tel. 85 742-50-23
 • tel. 85 742-78-08
 • tel. 85 742-64-66
 • fax 85 742-62-24
 • Godziny przyjęć:
 • Pn. - Pt. 700-1500
 • NIP 542-020-75-90
 • REGON 000482950
 • KRS 0000153571