Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, określane także jako RODO) Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku spełniając obowiązek, wynikający z art. 13 ust. 1-2 w/w Rozporządzenia, informuje że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rodzina Kolejowa" z siedzibą w Białymstoku, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok.
 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rodzina Kolejowa" wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych.
  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych
  e-mail: iod@sm-rodzinakolejowa.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:
  - w celu wykonywania statutowej i ustawowej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku wynikającej w szczególności z ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze, ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statutu Spółdzielni oraz realizacji praw i obowiązków nałożonych na Spółdzielnię jako Administratora danych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) RODO,
  - w celu realizacji postanowień umowy, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO,
  - w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO,
  - na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, przede wszystkim w celach kontaktowych.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być podmiot lub organ upoważniony na podstawie przepisów prawa oraz podmiot działający na zlecenie Administratora danych, w tym podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, operatorzy obsługujący systemy informatyczne oraz podmioty rozliczające media, jak również podmioty świadczące usługi utrzymania technicznego/porządkowego zasobów Spółdzielni.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, tj. nie dłużej niż przez czas posiadania przez Panią/Pana tytułu prawnego do lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku, lub przez czas trwania umowy. W przypadku gdy nie zostaną rozliczone należności z tytułu posiadania tytułu prawnego do lokalu lub zawartej umowy - dane osobowe będą przechowywane do czasu ich rozliczenia. Dane osobowe mogą być również przechowywane przez czas niezbędny do obrony roszczeń i realizacji zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym z dnia 14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do czasu cofnięcia zgody.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  Zgoda ma charakter dobrowolny, ale może być niezbędna dla realizacji/skorzystania z uprawnienia dla którego została udzielona, bez której to zgody zamierzony przez uprawnionego cel przetwarzania danych nie będzie mógł być zrealizowany.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, oraz usunięcia w przypadku zaistnienia przesłanki z art. 17 RODO, jak również przenoszenia danych w przypadku i na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 10. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Zobacz również:

Pliki cookies i prywatności

Politykę prywatności


Inspektor ochrony danych
Tomasz Pacuk
iod@sm-rodzinakolejowa.pl

Informacja:

Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o dołączanie do składanych podań i wniosków kierowanych do Spółdzielni, zgody na przetwarzanie danych osobowych w nich zawartych tj. podpisanie formularza "Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w podaniu kierowanym do Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku" (dostępnego poniżej). Prosimy również o nieumieszczanie w podaniu szczegółów ewentualnych chorób, jak również nie załączanie do podania dokumentacji medycznej itp.

W celu odczytania zawartości plików PDF konieczne jest zainstalowanie programu Adobe Reader kliknij by pobrać. • Spółdzielnia Mieszkaniowa
  "Rodzina Kolejowa"
 • ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3
 • 15-888 Białystok
 • tel. 85 742-50-22
 • tel. 85 742-50-23
 • tel. 85 742-78-08
 • tel. 85 742-64-66
 • fax 85 742-62-24
 • Godziny przyjęć:
 • Pn. - Pt. 700-1500
 • NIP 542-020-75-90
 • REGON 000482950
 • KRS 0000153571